Skip to content

Vi jobber aktivt for å ha et godt arbeidsmiljø som er preget av gjensidig respekt, mangfold og likeverd.

Likestilling, mangfold, etikk og antikorrupsjon

Vi vil tilby en arbeidsplass som inkluderer alle, uansett bakgrunn. Hos oss har alle muligheten til å bidra til suksess, og til å realisere sitt eget potensiale. Vi har nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering på alle våre arbeidsplasser.

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget, og det verdigrunnlaget som foreligger i organisasjonen. Bedriften ønsker en høy etisk standard for å forebygge misligheter og korrupsjon. Ansatte skal opptre ærlig og redelig i alle forhold. Med misligheter menes her underslag, tyveri, bedrageri og utroskap. Med korrupsjon menes korrupsjon, påvirkningshandel, heleri og hvitvasking.

Korrupsjon er: Å kreve, motta eller akseptere, for seg selv eller andre, et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller: – Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.

En fordel kan være av både økonomisk og ikke-økonomisk karakter.   

Vi verken tilbyr, gir, aksepterer, ber om eller tar imot bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler, verken direkte eller indirekte, for forretningsmessig eller personlig vinning, verken for oss selv eller andre.