HMS

Vi tar vare på våre ansatte

Kivijervi entreprenørs viktigste mål innen helse, miljø og sikkerhet er at vår virksomhet skal drives slik at vi:

 • Unngår skader på personell, miljø og økonomiske verdier
 • Unngår arbeidsrelatert sykdom
 • Sikrer trygge og funksjonelle arbeidsplasser
 • Har godt arbeidsfellesskap
 • Har god risikostyring og beredskap
 • Tar ansvar for det ytre miljøet
 • Høy rapporteringsvillighet blant alle ansatte

Kivijervi Entreprenør skal oppnå disse målene gjennom å:

Integrere hensynet til helse, miljø og sikkerhet i alle selskapets aktiviteter. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet, og reduksjon av risiko for ulykke skal overordnes andre forretningsforhold.

Kivijervi skal være en god arbeidsgiver og oppdragsgiver. I all aktivitet skal forhold knyttet til helse og sikkerhet tas alvorlig og følges opp.

Våre HMS-mål for de neste to årene er:

 • Vi skal øke sorteringsgraden av avfall til 85 %
 • Vi skal ikke overstige 50000 kg restavfall
 • Sykefraværet i bedriften skal ikke overstige 1 %
 • Målt H-verdi skal være under 1
 • Vi skal ha en RUH (rapport om uønsket hendelse) pr 100 arbeidede time
 • Alle rapporter om uønskede hendelser, avvik og forbedringsforslag skal behandles innen fem dager
 • Vi skal erstatte to helsefarlige og tre miljøfarlige kjemikalier i våre produkter med mindre farlige kjemikalier
 • Transport: Mål, drivstoffbruk pr mil: 1 liter pr mil
 • Energi mål: 200 KWh pr kvadratmeter

God HMS-kultur er en forutsetning for å lykkes med vår virksomhet. Dette innebærer at alle ledere og medarbeidere er kjent med og håndterer alle farer som kan være forbundet med arbeidet, både når det gjelder arbeidsmiljø og hvordan vi påvirker miljø og mennesker i våre omgivelser.

jobb eller prosjekt?

Kontakt oss