etiske retningslinjer

Våre verdier

Våre verdier representerer bedriftskulturen i Kivijervi Entreprenør. Vi vil tilby en arbeidsplass som inkluderer alle, uansett bakgrunn. Hos oss har alle muligheten til å bidra til suksess, og til å realisere sitt eget potensiale. Vi har nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering på alle våre arbeidsplasser.

De representerer slik vi ønsker å opptre – hver eneste dag – overfor kunder, kollegaer, for vår måloppnåelse, leverandører, og andre samarbeidspartnere. Våre etiske retningslinjer er basert på våre verdier, og gir våre medarbeidere en praktisk veiledning i hvordan vi skal handle i samsvar med våre verdier. De etiske retningslinjene gjelder for alle som opptrer på vegne av Kivijervi Entreprenør.

Alle ansatte som får kjennskap til forhold som ikke er i tråd med våre etiske retningslinjer eller som bryter med norsk lov er pliktig til å melde dette videre til sin overordnet.  Dersom dette ikke er mulig skal varselet gå til annen leder eventuelt til bedriftshelsetjenesten. Åpenhet og god intern kommunikasjon er en viktig del av et godt arbeidsmiljø. Ansatte skal vite at de kan si fra om kritikkverdige forhold og at dette vil bli håndtert og fulgt opp på en god og trygg måte. 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget, og det verdigrunnlaget som foreligger i organisasjonen. Bedriften ønsker en høy etisk standard for å forebygge misligheter og korrupsjon. Ansatte skal opptre ærlig og redelig i alle forhold. Med misligheter menes her underslag, tyveri, bedrageri og utroskap. Med korrupsjon menes korrupsjon, påvirkningshandel, heleri og hvitvasking.

Korrupsjon er: Å kreve, motta eller akseptere, for seg selv eller andre, et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller: Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.

En fordel kan være av både økonomisk og ikke-økonomisk karakter.

Vi verken tilbyr, gir, aksepterer, ber om eller tar imot bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler, verken direkte eller indirekte, for forretningsmessig eller personlig vinning, verken for oss selv eller andre.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om dette.

I vår årlige virksomhetsvurdering kan du lese hvordan Kivijervi Entreprenør jobber for å fylle kravene i åpenhetsloven.

Informasjon

Ved forespørsel skal Kivijervi Entreprenør kunne gi informasjon om aktsomhetsvurderinger innen rimelig tid. Forespørsler sendes til [email protected]. Merk emnefeltet med åpenhetsloven.

Redegjørelse åpenhetsloven 2023

jobb eller prosjekt?

Kontakt oss